Algemene verhuurvoorwaarden

  1.  Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Huisland verhuur uitgebrachte offertes en tussen verhuurder en huurder te sluiten en gesloten huurovereenkomsten en geleverde producten.
  2. De huur gaat in op dag van levering of dag van afhaal van de gehuurde producten.
  3. De huur eindigt op dag van retour.
  4. De huurder is ten alle tijden volledig aansprakelijk voor het gebruik en voor de gevolgen van onjuist gebruik van de gehuurde goederen, Ook in geval van overmacht.
  5. Schade en of vermissingen komen ten alle tijden voor rekening van de huurder.
  6. Schoonmaakkosten worden aan de huurder in rekening gebracht.
  7. Transportkosten zijn voor rekening huurder het terrein moet goed bereikbaar zijn.
  8. Het onderverhuren van goederen is zonder schriftelijke toestemming verboden.
  9. De verhuurder houdt zich het recht om het verhuurde, bij het niet op tijd voldoen van de factuur op te halen. De huur stopt automatisch op de dag van ophalen de daarmee gemoeide kosten zijn voor rekening van de huurder.